AR-SH 系列

标识箭头和圆点

标识箭头和圆点可被永久性地粘贴或移除,并且不会有任何残留。 检测箭头和圆点可用作颜色编码,很明显地在机器设备上标识或指出问题区域。

  • 耐高温可达425F (218°C)
  • 可用作标识,标志,质量检验或指示维修的标记

材料: 纸或乙烯基
 颜色: 颜色按尺寸区分

产品报价和交货期,敬请拨打电话400-828-9096联系我们的销售团队。所有的目录产品均可提供免费样品供您试用。

SKU# 颜色1 每卷圆盘数 材料1
ARB20Z1M      
ARB20Z1ME      
ARB20Z5M      
ARB20Z5ME      
ARB20ZV1M      
ARB20ZV1ME      
ARB20ZV5M      
ARB30Z1M      
ARB30Z1ME      
ARB30Z5M      
ARB30Z5ME      
ARB30ZV1M      
ARB30ZV1ME      
ARB30ZV5M      
ARB40Z1M      
ARB40Z1ME      
ARB40Z5M      
ARB40Z5ME      
ARB40ZV1M      
ARB40ZV1ME      
ARB40ZV5M      
ARB50Z1M      
ARB50Z1ME      
ARB50Z5M      
ARB50ZV1M      
ARB50ZV1ME      
ARB50ZV5M      
ARBL20ZV1M      
ARBL20ZV1ME      
ARBL20ZV5M      
ARBL30ZV1M      
ARBL30ZV1ME      
ARBL30ZV5M      
ARBL40ZV1M      
ARBL40ZV1ME      
ARBL40ZV5M      
ARBL50ZV1M      
ARBL50ZV5M      
ARG20Z1M      
ARG20Z1ME      
ARG20Z5M      
ARG20ZF1M      
ARG20ZF1ME      
ARG20ZF5M      
ARG20ZF5ME      
ARG20ZV1M      
ARG20ZV1ME      
ARG20ZV5M      
ARG30Z1M      
ARG30Z1ME      
ARG30Z5M      
ARG30Z5ME      
ARG30ZF1M      
ARG30ZF1ME      
ARG30ZF5M      
ARG30ZF5ME      
ARG30ZV1M      
ARG30ZV1ME      
ARG30ZV5M      
ARG30ZV5ME      
ARG40Z1M      
ARG40Z1ME      
ARG40Z5M      
ARG40Z5ME      
ARG40ZF1M      
ARG40ZF1ME      
ARG40ZF5M      
ARG40ZV1M      
ARG40ZV1ME      
ARG40ZV5M      
ARG50Z1M      
ARG50Z1ME      
ARG50Z5M      
ARG50ZF1M      
ARG50ZF1ME      
ARG50ZF5M      
ARG50ZV1M      
ARG50ZV1ME      
ARG50ZV5M      
ARG50ZV5ME      
ARO20Z1M      
ARO20Z1ME      
ARO20Z5M      
ARO20Z5ME      
ARO20ZV1M      
ARO20ZV1ME      
ARO20ZV5M      
ARO30Z1M      
ARO30Z1ME      
ARO30Z5M      
ARO30Z5ME      
ARO30ZV1M      
ARO30ZV1ME      
ARO30ZV5M      
ARO40Z1M      
ARO40Z1ME      
ARO40Z5M      
ARO40Z5ME      
ARO40ZV1M      
ARO40ZV1ME      
ARO40ZV5M      
ARO50Z1M      
ARO50Z1ME      
ARO50Z5M      
ARO50ZV1M      
ARO50ZV5M      
ARP20ZF1M      
ARP20ZF1ME      
ARP20ZF5M      
ARP20ZF5ME      
ARP30Z1ME      
ARP30ZF1M      
ARP30ZF1ME      
ARP30ZF5M      
ARP30ZF5ME      
ARP40ZF1M      
ARP40ZF1ME      
ARP40ZF5M      
ARP40ZF5ME      
ARP50ZF1M      
ARP50ZF1ME      
ARP50ZF5M      
ARR20Z1M      
ARR20Z1ME      
ARR20Z5M      
ARR20Z5ME      
ARR20ZF1M      
ARR20ZF1ME      
ARR20ZF5M      
ARR20ZF5ME      
ARR20ZV1M      
ARR20ZV1ME      
ARR20ZV5M      
ARR20ZV5ME      
ARR30Z1M      
ARR30Z1ME      
ARR30Z5M      
ARR30Z5ME      
ARR30ZF1M      
ARR30ZF1ME      
ARR30ZF5M      
ARR30ZF5ME      
ARR30ZV1M      
ARR30ZV1ME      
ARR30ZV5M      
ARR30ZV5ME      
ARR40Z1M      
ARR40Z1ME      
ARR40Z5M      
ARR40Z5ME      
ARR40ZF1M      
ARR40ZF1ME      
ARR40ZF5M      
ARR40ZF5ME      
ARR40ZV1M      
ARR40ZV1ME      
ARR40ZV5M      
ARR40ZV5ME      
ARR50Z1M      
ARR50Z5M      
ARR50Z5ME      
ARR50ZF1M      
ARR50ZF1ME      
ARR50ZF5M      
ARR50ZF5ME      
ARR50ZV1M      
ARR50ZV1ME      
ARR50ZV5M      
ARR50ZV5ME      
ARW20Z1M      
ARW20Z1ME      
ARW20Z5M      
ARW20Z5ME      
ARW20ZV1M      
ARW20ZV5M      
ARW20ZV5ME      
ARW30Z1M      
ARW30Z1ME      
ARW30Z5M      
ARW30Z5ME      
ARW30ZV1M      
ARW30ZV1ME      
ARW30ZV5M      
ARW40Z1M      
ARW40Z1ME      
ARW40Z5M      
ARW40Z5ME      
ARW40ZV1M      
ARW40ZV1ME      
ARW40ZV5M      
ARW50Z1M      
ARW50Z5M      
ARW50Z5ME      
ARW50ZV1M      
ARW50ZV5M      
ARY20Z1M      
ARY20Z1ME      
ARY20Z5M      
ARY20Z5ME      
ARY20ZF1M      
ARY20ZF1ME      
ARY20ZF5M      
ARY20ZF5ME      
ARY20ZV1M      
ARY20ZV1ME      
ARY20ZV5M      
ARY20ZV5ME      
ARY30Z1M      
ARY30Z1ME      
ARY30Z5M      
ARY30Z5ME      
ARY30ZF1M      
ARY30ZF1ME      
ARY30ZF5M      
ARY30ZV1M      
ARY30ZV1ME      
ARY30ZV5M      
ARY30ZV5ME      
ARY40Z1M      
ARY40Z1ME      
ARY40Z5M      
ARY40Z5ME      
ARY40ZF1M      
ARY40ZF1ME      
ARY40ZF5M      
ARY40ZF5ME      
ARY40ZV1M      
ARY40ZV1ME      
ARY40ZV5M      
ARY40ZV5ME      
ARY50Z1M      
ARY50Z1ME      
ARY50Z5M      
ARY50ZF1M      
ARY50ZF1ME      
ARY50ZF5M      
ARY50ZV1M      
ARY50ZV1ME      
ARY50ZV5M